ชื่อผู้ใช้
  รหัสผ่าน
สถิติเว็บไซต์
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
11
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้
2,513
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
7,663

ขั้นตอนการรับสมัครสอบชิงทุน โครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูง
1. กรอกข้อมูลการรับสมัครผ่านระบบออนไลน์พร้อมแนบไฟล์เอกสารดังนี้
  1.1. แนบไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง เครื่องแบบนักศึกษา
  1.2. แนบไฟล์สำเนาระเบียนผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์หรือฉบับย่อ 5 เทอม พร้อมลงชื่อสำเนาถูกต้อง
  1.3. แนบไฟล์สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา พร้อมลงชื่อสำเนาถูกต้อง
  1.4. แนบไฟล์สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา พร้อมลงชื่อสำเนาถูกต้อง
2. พิมพ์ใบสมัครและจดจำเลขที่ใบสมัครกับหมายเลขบัตรประชาชน เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ เพื่อส่งใบสมัครที่มีการลงลายมือชื่อ
3.ลงชื่อในใบสมัครที่ได้พิมพ์จากระบบการรับสมัคร
4.สแกนหรือถ่ายภาพใบสมัครที่ลงลายมือชื่อ
5.ล็อคอินเข้าสู่ระบบด้วยเลขที่ใบสมัครและหมายเลขบัตรประชาชนเพื่ออัพโหลดส่งใบสมัครที่มีการลงลายมือชื่อ
6.ส่งใบสมัครที่มีการลงลายมือชื่อในข้อที่ 5 มายังอีเมล์ ipec@irpct.ac.th

หมายเหตุ
          *** ไฟล์เอกสารแนบทั้งหมด เช่น ผลการศึกษา , สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน , รูปถ่าย กรุณาใช้ชื่อไฟล์ภาษาอังกฤษหรือตัวเลขเท่านั้น
          นักศึกษาสามารถแก้ไขใบสมัครของตนเองผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์นี้ได้ด้วยการล๊อคอินเข้าสู่ระบบ
          โดยใช้เลขที่ใบสมัครและหมายเลขบัตรประชาชน ก่อนปิดรับสมัคร
          ติดปัญหาแจ้ง อ.ธนาศักดิ์ สิ้นเคราะห์ โทร.081-8439079 อ.ชุติมาพร วรรณวงษ์ โทร.091-7246832