ตามที่วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีได้เปิดดำเนินการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี 2538  เป็นระยะเวลามากกว่า 20 เปิดสอนระดับ ปวช.และ ปวส. ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมภายใต้ความร่วมมือโรงเรียน-โรงงาน โดยมีเป้าหมายในการผลิตนักศึกษาให้ตรงตามสถานประกอบการต้องการเมื่อนักศึกษาจบการศึกษาสามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ทันที ประกอบกับแนวทางของรัฐบาลในนโยบายประชารัฐกลุ่มE2ยกระดับวิชาชีพอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการอย่างแท้จริง พร้อมทั้งให้สถานประกอบการขนาดใหญ่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สู่ความเป็นเลิศเฉพาะทาง(Excellent  Model  school) และการสนับสนุนด้านอาชีวศึกษาจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวะ ที่เป็นเลิศ (Excellence Model Vocational College)ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญอย่างยิ่งอีกกลุ่มหนึ่งต่อการดำเนินธุรกิจของแต่ละบริษัทในกลุ่มปิโตรเคมีและกลุ่มพลังงาน