1. เพื่อพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาที่มีสมรรถนะขั้นสูง 3 สาขาวิชา ได้แก่  

                1.1 พัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูงสาขาวิชาปิโตรเคมี

                1.2 พัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูงสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม(R&D)

                1.3 พัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูงสาขาวิชาเทคนิคพลังงาน ให้มีความรู้ความสามารถด้านทักษะวิชาชีพ และด้านทักษะชีวิต  ประกอบด้วย ความรู้ ความคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ การนำเสนอ  การมีจิตอาสา  และด้านภาษาอังกฤษ

 2.  เพื่อพัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทวิภาคีที่เป็นเลิศให้ตรงตามความต้องการ

 3. เพื่อส่งเสริมนโยบายกิจการเพื่อสังคม (CSV) ด้านอาชีวศึกษา  สำหรับเยาวชน ในพื้นที่จังหวัดระยอง และทั่วประเทศ โดยกำหนดโควตารับนักศึกษา ชาวระยองในสัดส่วนไม่ต่ำกว่า 50 %