1. ด้านหลักสูตร

      1.1 ปรับหลักสูตรให้มีความเข้มข้นเป็นหลักสูตรทวิภาคีเพื่อตอบสนองความต้องการของบริษัทชั้นนำต่างๆ

1.2 การจัดการเรียนการสอน ให้มุ่งเน้น ด้านคุณธรรม จริยธรรม วินัย และจิตอาสา   ตลอดจน ทักษะ  ความรู้เป็นพิเศษและมีความสามารถด้านภาษา

1.3 รูปแบบการเรียนการสอน เป็น Mini English  Program(MEP)

2. ด้านนักศึกษา

      2.1 ยกระดับการรับนักศึกษา โดยรับนักศึกษาที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.75  เข้ามาศึกษาต่อในระดับ ปวส.ในพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูง กลุ่มปิโตรเคมีและกลุ่มพลังงาน

             2.1.1 สาขาวิชาปิโตรเคมี              รับผู้จบจาก

                                            -ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ในสาขาช่างอุตสาหกรรม(ช่างยนต์ ช่างกล     ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างฐานวิทยาศาสตร์ 

                                                            -มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)สายคณิต-วิทยาศาสตร์

             2.1.2 สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม    รับผู้จบจาก

                                                           -มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)สายวิทยาศาสตร์

             2.1.3 สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน      รับผู้จบจาก

                                           -ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ในสาขาช่างอุตสาหกรรม(ช่างยนต์ ช่างกล  ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างฐานวิทยาศาสตร์ 

                                                          -มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)สายคณิต-วิทยาศาสตร์

     2.2 ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ต้องต้องผ่านเกณฑ์คุณภาพตามที่กำหนด และมีชั่วโมงด้านการทำกิจกรรม (Smart Student)ตามเกณฑ์ที่กำหนด และมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 350

    2.3 ผู้เข้าเรียน ต้องพักอาศัยในวิทยาลัยฯ เพื่อมีเวลาในการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ

     2.4  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ตาไม่บอดสี

     2.5  พร้อมทำสัญญารับทุนการศึกษากับบริษัทคู่สัญญาในการฝึกงานและเข้าทำงาน

3. ด้านครูอาจารย์ 

                3.1 ยกระดับความรู้ความสามารถของในสาขาที่กำหนด คัดเลือกครูอาจารย์ที่ความชำนาญการมีความรู้เฉพาะทาง

                3.2 ขอรับการสนับสนุน ครูฝึกสถานประกอบการ และครูจิตอาสา มาทำการสอนเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์โดยตรง