สาขาวิชา

 ชั้นปี

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

  1. CHEM-ACE

ปวส.1

25

25

25

25

ปวส.2

-

25

25

25

  2. PETRO-ACE

ปวส.1

25

25

25

25

ปวส.2

-

25

25

25

  3. ENERGY-ACE

ปวส.1

25

25

25

25

ปวส.2

-

25

25

25

 รวมจำนวนนักศึกษา

75

150

150

150

**หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นกับนโยบายแต่ละปี