ลำดับที่

รายการ

สวัสดิการที่ได้รับ

1.

ค่าเทอมและค่าธรรมเนียมการเรียน 

โครงการรับผิดชอบ

2.

ค่าหนังสือเรียน

โครงการรับผิดชอบ

3.

ค่าเครื่องมือช่าง

โครงการรับผิดชอบ

4.

ค่าที่พัก(พักในวิทยาลัย ที่พักรวมติดแอร์)

โครงการรับผิดชอบ

5.

ค่าบริการซักเสื้อผ้า

โครงการรับผิดชอบ

6.

ค่าเครื่องแบบนักศึกษา

โครงการรับผิดชอบ

7.

ค่าโปรเจค   

โครงการรับผิดชอบ

8.

ค่าเรียนภาษาอังกฤษนอกเวลา   

โครงการรับผิดชอบ

9.

ค่าสอบTOEIC

โครงการรับผิดชอบ

10.

มีโน้ตบุค     

โครงการรับผิดชอบ

11.

ค่าอาหาร/เบี้ยเลี้ยง               

4,500 บาท/เดือน

12.

ค่าศึกษาดูงาน

2 ครั้ง/เทอม

13.

ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

10,000 บาท/ปี

** รวมมูลค่า 200,000 บาท      ---สวัสดิการนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะระบุไว้ในสัญญาการให้ทุน