1.ผลิตนักศึกษาที่มีความสามารถขั้นสูง ด้านทฤษฎี ด้านปฏิบัติ ด้านภาษา และทางด้านความคิดสร้างสรรค์

2.วิทยาลัยฯมีชื่อเสียงระดับประเทศและระดับอาเซียนในการจัดทำหลักสูตรเฉพาะทาง และเป็น สถานศึกษา Excellent Model Schhol (EMS)

3.สถานประกอบการชั้นนำที่ให้การสนับสนุน ได้รับการยอมรับจากภาคสังคมในการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพิเศษและสามารถจัดการศึกษาที่เป็นต้นแบบของสถานศึกษาอื่นๆ