ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

แผนการเรียนหลักสูตร 3 สาขา

แผนการเรียนสาขาวิชาเทคนิคพลังงาน_ปวช.
แผนการเรียนสาขาวิชาเทคนิคพลังงาน_ม.6
แผนการเรียนสาขาวิชาปิโตรเคมี-ตามหลักสูตร(จบ ปวช.)
แผนการเรียนสาขาวิชาปิโตรเคมี-ตามหลักสูตร(จบม6)
หลักสูตรเคมีอุตสาหกรรม

แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. พุทธศักราช 2556

สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการบัญชี
สาขางานการตลาด
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขางานไฟฟ้ากำลัง
สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. พุทธศักราช 2557

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

A1 (6)

A1 (8)

A1 (9)

A1 (10)

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2016. IRPC TECHNOLOGICAL COLLEGE.

309 Moo 5, Sukhumvit Rd, Amphur Muang rayong, Rayong,Thailand TEL:038-022835-7

Webmaster: info@irpct.ac.th