ข้อมูลอาคารสถานที่

MapIrpct2

A1 (3)

สรุปข้อมูลจำนวนอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ

 

1. จำนวนอาคารเรียน 4 อาคาร ได้แก่

             อาคารเรียน 1

             อาคารเรียน 2

             อาคารเรียน 4

             อาคารเรียน 5

2. จำนวนห้องเรียนทฤษฎี         70        ห้อง

3.จำนวนห้องเรียนปฏิบัติการ   34        ห้อง    พื้นที่ปฏิบัติงาน     3,000     ตารางเมตร

             พื้นที่ปฏิบัติงานช่างยนต์                         1,440        ตารางเมตร

             พื้นที่ปฏิบัติงานช่างกล                            1,560        ตารางเมตร

             ห้องปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรม                                     4                 ห้อง

             ห้องปฏิบัติการช่างยนต์                                                   5                 ห้อง

             ห้องปฏิบัติการทางไฟฟ้า                                                 9                 ห้อง

             ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์                                          9                 ห้อง

             ห้องปฏิบัติการแผนกสารสนเทศ                                     3                 ห้อง

             ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (แผนกพนิชยการ)                4                 ห้อง

 

 แบบสรุปข้อมูลอาคารสถานที่

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จังหวัดระยอง

ข้อมูลอาคารเรียน 1

1

จำนวนห้องเรียน

25

ห้อง

2

จำนวนห้องพักครู

2

ห้อง

3

จำนวนห้องรับรอง

1

ห้อง

4

จำนวนห้องอุปกรณ์

3

ห้อง

5

จำนวนห้องส่งสถานีวิทยุ

1

ห้อง

6

จำนวนห้องน้ำ

35

ห้อง

7

ลานเอนกประสงค์ ขนาด

1,375

ตารางเมตร

8

ห้องสหการร้านค้า

1

ห้อง

ข้อมูลอาคารเรียน 2

1

จำนวนห้องเรียน

22

ห้อง

2

จำนวนห้องอบรมสัมนา

2

ห้อง

3

จำนวนห้องพักครู

3

ห้อง

4

จำนวนห้องรับรอง

1

ห้อง

5

จำนวนห้องพัฒนาวินัย

1

ห้อง

6

โรงอาหาร ขนาด

1,260

ตารางเมตร

7

ห้องอาหารครู

1

ห้อง

8

จำนวนห้องน้ำ

30

ห้อง

ข้อมูลอาคารอำนวยการ

1

จำนวนห้องธุรการ

6

ห้อง

2

จำนวนห้องรับรอง

3

ห้อง

3

จำนวนห้องอบรมสัมมนา/ประชุม

11

ห้อง

4

จำนวนห้องสมุด

1

ห้อง

5

จำนวนห้องผู้บริหาร

6

ห้อง

6

จำนวนห้องน้ำ

43

ห้อง

7

พื้นที่สำรอง (ชั้น 4,5)

3,800

ตารางเมตร

8

ห้องเก็บอุปกรณ์ของศูนย์อบรม

3

ห้อง

9

จำนวนห้องอาหาร

1

ห้อง

ข้อมูลอาคารเรียน 4

1

จำนวนห้องเรียน

4

ห้อง

2

พื้นที่ปฏิบัติงานกลึงเครื่องจักรกล

840

ตารางเมตร

3

พื้นที่ฝึกงานฝีมือ

360

ตารางเมตร

4

พื้นที่ฝึกงานเชื่อม

360

ตารางเมตร

5

จำนวนห้องเก็บอุปกรณ์

3

ห้อง

ข้อมูลอาคารเรียน 5

1

ห้องศูนย์บริการยานยนต์

1

ห้อง

2

จำนวนห้องเรียน

37

ห้อง

3

จำนวนห้องพักครู

6

ห้อง

4

พื้นที่ปฏิบัติงาน (ช่างยนต์)

1,440

ตารางเมตร

5

พื้นที่ห้องพักนักศึกษา (หอพัก)

28

ห้อง

6

จำนวนห้องน้ำ

62

ห้อง

ข้อมูลอาคารยิมเนเซียม

1

จำนวนห้องเก็บอุปกรณ์

3

ห้อง

2

จำนวนห้องน้ำ

16

ห้อง

3

ห้องบริการอื่นๆ

9

ห้อง

4

พื้นที่เล่นกีฬา/ทำกิจกรรม

1,000

ตารางเมตร

5

พื้นที่บนอัฒจันทร์

1,200

ที่นั่ง

ข้อมูลความจุนักเรียน/นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

อาคาร

ความจุนักเรียน/นักศึกษา (คน)

1

1,120

2

800

3

-

4

280

5

1,760

6

40

รวม

4,000

 

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2016. IRPC TECHNOLOGICAL COLLEGE.

309 Moo 5, Sukhumvit Rd, Amphur Muang rayong, Rayong,Thailand TEL:038-022835-7

Webmaster: info@irpct.ac.th