IRPCT เข้าพบอธิบดีกรมอาชีวศึกษา สปป.ลาว

 

HeadPics Model Lowด้วยระหว่างวันที่ 27-29  พฤศ่จิกายน  2557   วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี นำโดย ดร.โพธิวัฒน์  เผ่าพงศ์ช่วง   กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต    นายรุ่งนิรัญ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการ   นายเฉลิมพันธ์  ยศสมบัติ  รองผู้อำนวยการ  พร้อมทั้งที่ปรึกษาโครงการประกอบด้วย ผศ.ดร.ณรงค์ เหลืองบุตรนาค, นายณัฐฎพล  พูนประสิทธิ์, นายพีรสิชฌ์   อินทร์ทอง ได้เข้าพบท่านหนูพัน  อุดสา   อธิบดีกรมอาชีวศึกษา สปป.ลาว  เพื่อหารือตามโครงการถวายทุนนักศึกษาสปป.ลาว  

 

News Model Law

Pics Model Low

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2016. IRPC TECHNOLOGICAL COLLEGE.

309 Moo 5, Sukhumvit Rd, Amphur Muang rayong, Rayong,Thailand TEL:038-022835-7

Webmaster: info@irpct.ac.th