ข้อมูลบุคลากร

รายชื่อบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีประจำปีการศึกษา2559
ลำดับ รหัส ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการ/ผู้รับใบอนุญาต
2 00430 นายมนตรี ฟ้าประทานชัย รองกรรมการผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี
3 00112 นายรุ่งนิรัญ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการวิทยาลัย
4 00147 นายเกียรติศักดิ์ บุญกล่อม ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี
5 00040 นายวิสิทธิ์ คลังสิน ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีไออาร์พีซี
6 00011 นายพิชิต สาทิสรัตนโสภิต ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส
7 00046 ม.ล.โชติสุภา สายสนั่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
8 00063 นายเฉลิมพันธ์ ยศสมบัติ รองผู้จัดการฝ่ายแผนกลยุทธ์องค์กรและความร่วมมือ
9 00017 นายนฤมิตร ภักดี ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส
10 00059 นางสาวปรัศมน ภาภัทรมนตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา
11 00169 นายยุทธนา กลิ่นหอม รองผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงาน
12 00272 นางสาวนัฏฐพร สงวนหงษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีไออาร์พีซี
13 00014 นายภาณุวัฒน์ ว่องไว อาจารย์แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
14 00020 น.ส. มนัญชยา จันทรังษี หัวหน้าแผนกบริการฝึกอบรมมาตรฐานอาชีพและการจัดการ
15 00024 นางนัดดา พาสนาโสภณ อาจารย์แผนกวิชาพื้นฐาน
16 00025 นางจิตติมา แก้วทันคำ หัวหน้าแผนกวิชาพื้นฐาน
17 00031 นางเยาวรัตน์ นพศิริ อาจารย์แผนกวิชาพื้นฐาน
18 00033 นายสมควร นาคเสน่ห์ รก.หัวหน้าแผนกการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
19 00036 นางรัตนา ลานทอง หัวหน้าแผนกเคมีอุตสาหกรรม
20 00053 นางนุชนาจ อุปชิน เจ้าหน้าที่แผนกทะเบียนหลักสูตรและวัดผล
21 00056 นางสายัณห์ เจริญวัย แม่บ้านแผนกบริการศูนย์ฝึกอบรม
22 00060 นางทองยุ่น จัดแจง เจ้าหน้าที่กิจกรรม
23 00065 นายสมวงษ์ หมั่นดี พนักงานขับรถ
24 00070 นางเพ็ชรรัตน์ ทับแสงสี ผู้เชี่ยวชาญแผนกช่างกลโรงงาน
25 00077 นายจักรภัทร พูลฉันทกรณ์ ช่างซ่อมบำรุง
26 00078 นางสาวอุทุมพร สุภัคกุล หัวหน้าแผนกแนะแนว
27 00080 นางเสาวภา เชื้อบุญมี หัวหน้าแผนกพัสดุและยานพาหนะ
28 00082 นางสาวภคมณ รุ่งโรจน์ หัวหน้าแผนกสหการและการค้าอื่น
29 00091 นางพนิดา ดอนเมฆ หัวหน้าสำนักงานฯ
30 00100 นายพงศ์เวช จิตตาศิรินุวัตร อาจารย์แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
31 00107 นางวิภา หวานระรื่น พนักงานดูแลสวน
32 00136 นายธนาพันธ์ ฟ้าประทานชัย หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
33 00141 นางสาวพิมพ์แก้ว ปราศราคี เจ้าหน้าที่แผนกห้องสมุด
34 00162 นายภูสิทธิ์ สมสอางค์ หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
35 00165 นายวงศ์กฤต อินเอี่ยม หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
36 00168 นายพิมล บังเกิดสุข หัวหน้าแผนกทะเบียนหลักสูตรและวัดผล
37 00177 นางนนทวัน ยศสมบัติ อาจารย์แผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม
38 00192 นายภิญโญ ทองดารา อาจารย์แผนกวิชาช่างยนต์
39 00198 นางสาวสุวรินทร์ ทีปกร เจ้าหน้าที่แผนกบริหารงานบุคคล
40 00199 นายจักรพันธ์ ปาระโมงค์ อาจารย์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
41 00200 นายวิฑูรย์ ง่วนสน หัวหน้าแผนกพัฒนาวินัย
42 00203 นายสุรินทร์ นวลฉาย หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
43 00204 นายชาญชัย แนวประเสริฐ อาจารย์แผนกวิชาช่างยนต์
44 00213 นายระพิน แสงสุด อาจารย์แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
45 00216 นายประมุข ม่วงจีบ เจ้าหน้าที่แผนกพัฒนาวินัย
46 00219 นางสาววิภาวี วงศ์แวว เจ้าหน้าที่แผนกพัสดุและยานพาหนะ
47 00220 นางสาวสุมาลี ยืนยงนาวิน หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
48 00221 นางประวีณา สุภาสืบ หัวหน้าศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
49 00229 นายอรุณ ศรีสกุล หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
50 00230 นายดำรงค์รัตน์ ขันธ์คู่ เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและตรวจสอบ
51 00233 นายวิรัตน์ สนศิริ หัวหน้าแผนกกิจกรรม
52 00236 น.ส.วิไลวรรณ นวลละออง อาจารย์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
53 00241 นายชาตรี ต่างสมปอง หัวหน้าแผนกวิชาภาษต่างประเทศ
54 00246 นายธนาศักดิ์ สิ้นเคราะห์ หัวหน้าแผนกศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
55 00251 นายศรายุทธ เอกพจน์ พนักงานแผนกบริการฝึกอบรมมาตรฐานอาชีพและการจัดการ
56 00253 นายสุริโย วดีศิริศักดิ์ หัวหน้าแผนกจัดซื้อ
57 00254 นางสาววรรทนี หอมชู หัวหน้าแผนกการเงิน
58 00258 นายวงศกร แน่นหนา อาจารย์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
59 00259 นายยุทธพงษ์ ทิพย์เครือ เจ้าหน้าที่แผนกบริการศูนย์ฝึกอบรม
60 00261 นางคุณัญญา ฟ้าประทานชัย หัวหน้าแผนกห้องสมุด
61 00262 นางสาวจรรยา แซ่ก้วย ผู้เชี่ยวชาญ
62 00265 นางสาวรีรัต ชูพิชัย หัวหน้าแผนกแผนงานและโครงการ
63 00268 นายอาคม ศรีเทพ อาจารย์แผนกวิชาช่างยนต์
64 00271 นายพิมุข กล้าหาญ อาจารย์แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
65 00273 นางสาวกุลิสรา ใคร่ครวญ เจ้าหน้าที่แผนกความร่วมมือและทวิภาคี
66 00275 นางสาววรรณา คิดละเอียด ผู้เชี่ยวชาญแผนกวิชาการบัญชี
67 00276 นางสาวเปรมฤดี อุปลับ อาจารย์แผนกวิชาพื้นฐาน
68 00278 นางสาวศิริลักษณ์ เรี่ยมทอง เสมียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
69 00279 นายธนกฤต อมรทัศนสุข หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
70 00285 นางสาวภิญญาพัชญ์ ไล่เสีย อาจารย์แผนกวิชาการบัญชี
71 00286 นางอนงค์ มีบุญสบาย แม่บ้านแผนกบริการศูนย์ฝึกอบรม
72 00287 น.ส จันทรา สุขสมกิจ เสมียนแผนกทะเบียนหลักสูตรและวัดผล
73 00288 นางสาวนงค์ ดาศรี พนักงานแผนกการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
74 00289 นายยุทธยง แก่กล้า ช่างเทคนิคประจำสถานีวิทยุ
75 00293 นางวันวิสา แสงสุด เจ้าหน้าที่แผนกทะเบียนหลักสูตรและวัดผล
76 00295 น.ส . วดี มณีอรุณ อาจารย์แผนกวิชาการบัญขี
77 00298 น..ส .ทิพวรรณ สืบแสง อาจารย์แผนกวิชาการบัญขี
78 00299 นางธันยพัฒน์ สุขชัย เจ้าหน้าที่แผนกบริการศูนย์ฝึกอบรม
79 00300 นางสาวยุวดี จันทร์เอียด หัวหน้าแผนกบริหารงานบุคคล
80 00301 นางสาวมัทรี คุ้มเสือ หัวหน้าแผนกบัญชี
81 00308 นายอภิชาติ เคนบุปผา เจ้าหน้าที่แผนกศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
82 00309 นายอธิพงษ์ อ่อนโสภาพร อาจารย์แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
83 00313 นางสาวอัจฉราพร สุนะไตร เสมียนสายงานการศึกษา
84 00315 นายสันติ คำสุข เจ้าหน้าที่งานซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์
85 00316 นายบรรพต นิลพาณิชย์ อาจารย์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
86 00318 นางสาวสุดารัตน์ ปรางศรี เจ้าหน้าที่แผนกบริการฝึกอบรมมาตรฐานอาชีพและการจัดการ
87 00320 นาวสาวจันทรลักษณ์ เตจ๊ะนัง เสมียนแผนกบริหารงานบุคคล
88 00322 นายสุขสันต วัฒนสุนทร เจ้าหน้าที่กิจกรรม
89 00323 นายธวัชชัย ปุ้ยสิน อาจารย์แผนกวิชาช่างยนต์
90 00327 นางสาวสุวภาพ อาริยะกุล อาจารย์แผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม
91 00328 นางสาวนงนุช พรมรงค์ อาจารย์แผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม
92 00329 ว่าที่ร.ต.หญิงอรนิภา ศรีวงศ์ อาจารย์แผนกวิชาบัญขี
93 00330 นายชัชวาลย์ มั่นคง อาจารย์แผนกวิชาช่างยนต์
94 00332 นางสาวสิยามล แน่นหนา เจ้าหน้าที่แผนกความร่วมมือและทวิภาคี
95 00335 นายชวลิต โรจนพงศ์ธาดา เจ้าหน้าที่แผนกบริการฝึกอบรมมาตรฐานอาชีพและการจัดการ
96 00336 นางสาวกุลธารินท์ เกิดมณี อาจารย์แผนกวิชาพื้นฐาน
97 00338 นายณรงค์ศักดิ์ ศิริมาสกุล อาจารย์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
98 00340 นางสาวพัชราภรณ์ สุริยา เจ้าหน้าที่แผนกบริการฝึกอบรมมาตรฐานอาชีพและการจัดการ
99 00343 นางสาวอรพรรณ สารทอง เสมียนแผนกพัฒนาวินัย
100 00344 นางสาวปฤมล อินทวงศ์ หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
101 00345 นายผาติกร สิงห์สูง เจ้าหน้าที่งานซ่อมบำรุง
102 00347 นายเจนจบ มาเพ็ชร์ อาจารย์แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
103 00351 นายรัตนะ ปะทานัง ช่างซ่อมบำรุง
104 00352 นางสาวกฤติยาภรณ์ แก้วดอนรี เสมียนแผนกแผนงานและโครงการ
105 00355 นางสาวสุภัทชกาญจน์ ภาเรือง อาจารย์แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
106 00356 ว่าที่ร.ต.ธงชัย เจริญศุข อาจารย์แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
107 00357 นางสาวภัคจิรา หวังเศษกลาง เสมียนแผนกบริการศูนย์ฝึกอบรม
108 00358 นางสาวชนินาฎ วัฒนา เลขานุการกรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต
109 00359 นางสาวฐิติรัตน์ ชาติไทยเจริญ อาจารย์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
110 00360 นายชูฉัตร สมานสินธ์ เจ้าหน้าที่แผนกบริการศูนย์ฝึกอบรม
111 00362 นายพฤฒินทร ศุภดิเรกกุล อาจารย์แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
112 00363 นายจรูญ ชาติไทยเจริญ อาจารย์แผนกวิชาช่างยนต์
113 00364 นางสาวรัตนา เฉลยรักษ์ เสมียนแผนกสื่อสารองค์กร
114 00365 นางสาวนิโลบล นนทะโคตร อาจารย์แผนกวิชาการบัญชี
115 00367 นางสาวกมลวรรณ เรืองรัตน์สุนทร อาจารย์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
116 00369 นางสาวอรสุดา สุขสวัสดิ์ อาจารย์แผนกวิชาการบัญชี
117 00370 นางสาวสุธาทิพย์ พลตรี อาจารย์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
118 00371 นายธาตรี ฟ้าประทานชัย อาจารย์แผนกวิชาช่างยนต์
119 00372 นายณัฐพงศ์ กลิ่นสุนทร ช่างซ่อมบำรุง
120 00376 นางสาวเบญญาภา พันมาลา หัวหน้าแผนกบริการฝึกอบรม
121 00378 นางสาวเยาวลักษณ์ มณีเลิศ เสมียนแผนกสหการและการค้าอื่น
122 00379 นางสาวถิรดา รัตนะ เสมียนแผนกการเงิน
123 00380 MissNong Qiumei อาจารย์แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
124 00381 นางสาววาสนา อุปแก้ว เจ้าหน้าที่แผนกแนะแนว
125 00383 นายคิมหันต์ สังข์สุวรรณ อาจารย์แผนกวิชาช่างยนต์
126 00385 นางสาวณิชาภัทร คำอินตา อาจารย์แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
127 00386 นางสาวชนิสรา หอมเกษร เลขานุการสำนักกรรมการผู้จัดการ
128 00388 นายนิรุต สถาพร อาจารย์แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
129 00389 นายศราพันธ์ สัญญาทิตย์ อาจารย์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
130 00390 นายนภกานค์ ยิ่งสังข์ อาจารย์แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
131 00391 นางสาวพัทยา; ภาเรือง เจ้าหน้าที่แผนกกิจกรรม
132 00393 นางสาวณัฐฐินันท์ นวลปิด อาจารย์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
133 00394 นายวิชชยา ทองเทศ ช่างเทคนิคประจำสถานีวิทยุ
134 00396 นางสาวภัทรา วราพุฒ เสมียนแผนกการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
135 00397 นางสาวศุภพร พัวพันประสงค์ หัวหน้าแผนกความร่วมมือและทวิภาคี
136 00398 นายอัครวินท์ กิติอาษา อาจารย์แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
137 00399 MissChinebeth Borja อาจารย์แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
138 00400 นางนภาวรรณ สกุลพิทักษ์ เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี
139 00401 นายชัยรักษ์ สมงาม อาจารย์แผนกวิชาช่างยนต์
140 00405 นางสาววนิดา รอดเลี้ยง เจ้าหน้าที่แผนกบริหารงานบุคคล
141 00406 นางสาวสุดารัตน์ ดวงผุยทอง เจ้าหน้าที่แผนกทะเบียนหลักสูตรและวัดผล
142 00407 นายทักษิณ ศรีสุทน ช่างซ่อมบำรุง
143 00408 นางพัทธนันท์ วาสะสิริ เจ้าหน้าที่พยาบาล
144 00409 นายพิฆเณศวร์ สนกนกพรชัย อาจารย์แผนกวิชาพื้นฐาน
145 00411 นางสาวเตชินี ชัยงาม เสมียนแผนกบริการฝึกอบรมมาตรฐานอาชีพและการจัดการ
146 00412 นางสาวทิพวัลย์ สงกล่ำ เสมียนแผนกบริการศูนย์ฝึกอบรม
147 00413 นายคติพจน์ จินดาวงศ์ หัวหน้าแผนกสื่อสารองค์กร
148 00414 นางสาวปิยะพร สุขประเสริฐ อาจารย์แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
149 00416 นายปิยศักดิ์ วรรณโสภา อาจารย์แผนกวิชาช่างยนต์
150 00417 นายทศพร แย้มแสงทอง อาจารย์แผนกวิชาช่างยนต์
151 00419 นางสาวพรพรม นิสัยมั่น อาจารย์แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
152 00420 นายมหิทธานุภาพ โตแก้ว อาจารย์แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
153 00421 นางสาวจิตราวัลย์ รัตนจิราภิวัฒน์ อาจารย์แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
154 00422 นางสาวบังอร สิงห์สุวรรณ เจ้าหน้าที่แผนกจัดซื้อ
155 00423 นายอุดมสุข ภมรคล เจ้าหน้าที่แผนกอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
156 00424 นายรักษ์ไทน์ พันกาฬสินธุ์ อาจารย์แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
157 00426 นางสาวมาริสา แป้นเหมือน เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี
158 00427 นางสาวสุจิตรา ทาขุลี อาจารย์แผนกวิชาพื้นฐาน
159 00429 นางสาววิกานดา เกตสอาด อาจารย์แผนกวิชาช่างยนต์
160 00431 นายสามารถ ไวย์ศิลป์ พนักงานขับรถ
161 00432 นายวสันต์ บุญเทพ อาจารย์แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
162 00433 นางสาวกฤษฎา ทองกำเหนิด อาจารย์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
163 00435 นางสาวสุนิสา หอมหวล อาจารย์แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
164 00436 Mr.Jochen Karl Michel Eeckhout ... อาจารย์แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
165 00437 นางสาวชุติมาพร วรรณวงษ์ อาจารย์แผนกวิชาปิโตรเคมี
166 00438 นายสันติ ลูกเสือ เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ (กลางคืน)
167 00440 นางสาวจิราพร เกิดแก้ว อาจารย์แผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม
168 00441 นางสาวจริยา สาระเพ็ชร์ อาจารย์แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
169 00442 MR.Anastacio Jr. Desoloc Caluag ... อาจารย์แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
170 00443 นางสาวสุดารัตน์ เต็บตอบ แม่บ้านประจำหอพักนักศึกษาต่างชาติ
171 Mr.Justine; Valencia ครูฝึกสอน
172 Mr.Thomas Jocsan Laurencio ครูฝึกสอน

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2016. IRPC TECHNOLOGICAL COLLEGE.

309 Moo 5, Sukhumvit Rd, Amphur Muang rayong, Rayong,Thailand TEL:038-022835-7

Webmaster: info@irpct.ac.th