ผู้ปกครองตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา​แต่ละห้อง

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาก่อน Scan QR Code

เคมีอุตสาหกรรมและปิโตร

ปวส

สปค.63-1 อ.นิมิตร กันธิยะวงค์

สปค.63-2 อ.รัตนา ลานทอง

สมป.63-1 อ.นนทวัน ยศสมบัติ

สมป.63-2 อ.สุวภาพ อาริยกุล

#--------------------------------#

การบัญชี

ปวช

ชบช .63-1 อ.นิโลบล นนทะโคตร

ชบช .63-2 อ.นิโลบล นนทะโคตร

ปวส

สบช.63-1 อ.วดี มณีอรุณ

สบช.63-2 อ.ชนิสรา หอมเกษร

#--------------------------------#

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปวช

ชคธ.63-1 อ.ฐิติรัตน์ ชาติไทยเจริญ

ชคธ.63-2 อ.ยุวดี จันทร์เอียด

ปวส

สคธ.63-1 อ.เปรมฤดี อุปลับ

สคธ.63-2 อ.สุมาลี ยืนยงนาวิน

#--------------------------------#

ช่างไฟฟ้า

ปวช

ชชฟ.63-1 อ.จักรพันธ์ ปาระโมงค์

ปวส

สทพ.63-1 อ.ภัทราวรรณ ไกรกิจราษฎร์

สฟต.63-1 อ.วงศกร แน่่นหนา

สฟต63-2 อ.วิฑูรย์ ง่วนสน

#--------------------------------#

ช่างกลโรงงาน

ปวช

ชชก.63-1 อ.นิรุต สถาพร

ชชก.63-2 อ.ระพิน แสงสุด

ปวส

สกก.63-1 อ.รักษ์ไทน์ พันกาฬสินธุ์

สกก.63-2 อ.สุนิสา หอมหวล

#--------------------------------#

ช่างยนต์

ปวช

ชชย.63-1 อ.จรูญ ชาติไทยเจริญ

ชชย.63-2 อ.วิกานดา เกตสะอาด

ปวส

สยก.63-1 อ.ชัยรักษ์ สมงาม

สยย.63-1 อ.ธวัชชัย ปุ้ยสิน

#--------------------------------#

สารสนเทศ

ปวส

สทส.63-1 อ.กฤษดา ทองกำเหนิด

#--------------------------------#

อิเล็กทรอนิกส์และแมคคาทรอนิกส์

ปวช

ชชอ.63-1 อ.พิมล บังเกิดสุข

ปวส

สมค.63-1 อ.ธนาพันธ์ ฟ้าประทานชัย

สออ.63-1 อ.ธนกฤต อมรทัศนสุข

#--------------------------------#

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2016. IRPC TECHNOLOGICAL COLLEGE.

309 Moo 5, Sukhumvit Rd, Amphur Muang rayong, Rayong,Thailand TEL:038-022835-7

Webmaster: info@irpct.ac.th