แผนกปิโตรเคมี

แผนกปิโตรเคมี

 ทดสอบคุณภาพทางกายภาพเเละทางเคมีของสารตั้งต้น เเละผลิตภัณฑ์ของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปีโตรเคมี ควบคุม ดูเเลรักษา ตรวจสอบเครื่องมือเครื่องจักรในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเเละปิโตรเลี่ยม


คุณสมบัติของผู้สมัคร

    1. รับผู้จบการศึกษาในระดับ ปวช.สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างอีเล็กทรอนิกส์เเละฐานวิทยาศาสตร์ อายุไม่เกิน 23 ปี 

    2. รับผู้จบการศีกษาในระดับชั้น ม.6 (สายวิทย์ - คณิต) อายุไม่เกิน 23 ปี 

    3. คะเเนนเฉลี่ยสะสมตั้งเเต่ 2.75 ขึ้นไป

    4. เพศชาย สุขภาพเเข็งเเรง ตาไม่บอดสี จบ รด.ชั้นปีที่ 3 หรือพ้นภาระทางทหาร

     

บุคลากรแผนกปิโตรเคมี

นางรัตนา ลานทอง

หัวหน้าแผนก

นายพรเทพ เหลืองเกียรติคุณ

อาจารย์