แผนกห้องสมุด

แผนกห้องสมุด ได้ปรับเปลี่ยนระบบการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติใหม่ เป็นระบบที่บริษัทเอกชนพัฒนา ชื่อ “ISACs Library” ซึ่งได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการงานห้องสมุด เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ได้อย่างสะดวก รองรับการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งวิทยาเขตสะพานใหม่ วิทยาเขตรังสิต และศูนย์การศึกษา นนทบุรี บริการยืม – คืน ด้วยระบบบาร์โค้ด บริการสืบค้นฐานข้อมูล เป็นต้น

บุคลากรแผนกห้องสมุด

นางสาวอุทุมพร สุภัคกุล

หัวหน้าแผนก

นางสาวณัฐฐินันท์ แพทย์รักษ์

เจ้าหน้าที่