แผนกแมคคาทรอนิกส์ และหุ่นยนต์

แผนกแมคคาทรอนิกส์ และหุ่นยนต์


คุณสมบัติของผู้สมัคร

บุคลากรแผนกแมคคาทรอนิกส์ และหุ่นยนต์

นายพิมล บังเกิดสุข

หัวหน้าแผนก

นายวัชระ สาครวิศวะ

อาจารย์