แผนกแมคคาทรอนิกส์ และหุ่นยนต์

แผนกแมคคาทรอนิกส์ และหุ่นยนต์


คุณสมบัติของผู้สมัคร

บุคลากรแผนกแมคคาทรอนิกส์ และหุ่นยนต์

นายวัชระ สาครวิศวะ

ครู

นายพิมล บังเกิดสุข

หัวหน้าแผนก