ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

บุคลากรฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นางสาวศุภพร พัวพันประสงค์

รองผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าแผนกพัฒนาธุรกิจและความร่วมมือ