แผนกจัดซื้อ

บุคลากรแผนกจัดซื้อ

นายสุริโย วดีศิริศักดิ์

หัวหน้าแผนก

นางสาวบังอร สิงห์สุวรรณ

เจ้าหน้าที่

นายสมควร นาคเสน่ห์

เจ้าหน้าที่

นางสาววิภาวี วงศ์แวว

เจ้าหน้าที่

นายสมวงษ์ หมั่นดี

พนักงานขับรถ

นายชัยวิชิต มากเจียม

พนักงานขับรถ