แผนกบริหารธุรกิจ

บุคลากรแผนกบริหารธุรกิจ

นางสาวมนัญชยา จันทรังษี

หัวหน้าแผนก

นางสาวมลฤดี ชาติมนตรี

เสมียน