ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบข้อบังคับในการใช้บริการห้องสมุดที่นักศึกษาควรพึงปฏิบัติ
วันที่ 31 กรกฏาคม 2562
 • แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย
 • วางกระเป๋าสัมภาระไว้ชั้นเก็บสิ่งของ ของมีค่าอนุญาตให้นำเข้าห้องปฏิบัติการได้ กรณีทรัพย์สินมีค่าสูญหายห้องสมุดจะไม่รับผิดชอบ
 • ห้ามนำอาหาร หรือเครื่องดื่ม เข้ามาในห้องสมุด
 • ปิดอุปกรณ์สื่อสารก่อนเข้าห้องสมุด
 • รักษาความสงบ ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
 • ใช้วัสดุสิ่งพิมพ์และวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ด้วยความระมัดระวัง
 • หนังสือที่นำออกจากชั้นวางหรือนำมาอ่าน   เมื่อใช้งานเสร็จแล้วให้นำมาวางไว้บริเวณโต๊ะพักหนังสือ ยกเว้นวารสาร นวนิยาย เรื่องสั้น หนังสือพิมพ์ ให้นำเก็บไว้ที่เดิมให้เรียบร้อยและถูกต้อง
 • เมื่อลุกจากที่นั่งให้เลื่อนเก้าอี้เข้าใต้โต๊ะ ตรวจสอบทรัพย์สิน และปิดไฟ- แอร์ ให้เรียบร้อย
 • ห้ามนำหนังสือออกจากห้องสมุด โดยไม่ได้ผ่านระบบการยืม-คืน
 • ส่งวัสดุสิ่งพิมพ์ให้ตรงตามกำหนดและปฏิบัติตามข้อระเบียบของห้องสมุดอย่างเคร่งครัด
 • หากมีการพบเห็นหรือตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ใช้บริการตั้งใจที่จะขโมยหรือทำให้ทรัพย์สิน 
 • ของผู้อื่นเสียหายจะได้รับโทษสูงสุดตามระเบียบของทางวิทยาลัย