หลักสูตรที่เปิดสอน

ผู้เรียนได้รับความรู้ตามหลักสูตรของสถานบันการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความสามารถ มีอุปกรณ์และสื่อการสอนที่ทันสมัย มีการใช้ ทรัพยากรรวมกับโรงงาน ผู้เรียนได้รับการฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมกับ เครือ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และกลุ่ม ปตท.

แผนกวิชาช่างยนต์

มุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนมีคุณภาพ ทั้งสติปัญญา ทักษะฝีมือระดับมาตรฐานสากล ดังนั้นในปีที่ผ่านมาได้มีการลงนามสัญญากับหลายหน่วยงานจากประเทศเยอรมนี เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของด้านช่างอุตสาหกรรมและเครือข่ายการศึกษาระบบทวิภาคีนานาชาติ อาทิมหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ฮอฟและมหาวิทยาลัยโรเซนไฮม์ ตลอดทั้งสมาพันธ์คุณวุฒิวิชาชีพและบริษัทชั้นนำอาทิ Siemens

จุดเด่น

1. เพื่อผลิตวิศวกรยานยนต์ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลและสามารถประยุกต์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเทคโนโลยีการผลิตเพื่อการใช้งานจริงในอุตสาหกรรมยานยนต์ได้
2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและการวิจัยที่ต้องใช้ความหลายหลายในเชิงวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งทางด้านความรู้ในวิชาชีพ จริยธรรม และคุณธรรม

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

วิศวกรยานยนต์ประจำโรงงาน วิศวกรอำนวยการผลิต วิศวกรควบคุมคุณภาพสินค้าวิศวกรควบคุมหรือซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลภายในโรงงานทางด้านอุตสากรรมยานยนต์
วิศวกรออกแบบ ทดสอบ งานทางด้านยานยนต์
วิศวกรควบคุมการติดตั้งระบบงานทางด้านยานยนต์
วิศวกรการขายหรืองานบริการทางด้านเทคนิคในอุตสาหกรรมยานยนต์
วิศวกรประจำทีมการแข่งขัน หรือฝ่ายจัดการแข่งขันทางด้านยานยนต์
อาจารย์ / นักวิชาการและนักวิจัยทางด้านวิศวกรรมยานยนต์
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบริการทางด้านยานยนต์

เยี่ยมชมแผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
 1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร ทักษะการคิดและ การแก้ปัญหา ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

 2. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทำงานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านช่างกลโรงงาน

 3. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานช่างกลโรงงานในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใช้ความรู้และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงข้ึนได้

จุดเด่น
 1. สาารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอ่านแบบ   เขียนแบบเครื่องกล   แบบโครงสร้างผังโรงงาน งานเขียนแบบสั่งงานและกำหนดขนาดงานซ่อม และสร้างชิ้นส่วนเครื่องมือกลตามแบบที่กำหนด โดยการทำงานตั้งแต่การร่างแบบการเจาะ การคว้าน การกลึงการไส  การกัด   การเจียระไนราบ  การเจียระไนกลม  การประกอบปรับฟิตชิ้นส่วนเครื่องกลตามคู่มือ   ติดตั้ง บำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร  ตรวจสอบค้นหาข้อบกพร่องของเครื่องจักรชนิดต่างๆ  ซ่อมสร้างชิ้นส่วนที่ชำรุดด้วยเครื่องมือกล
อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครื่องกลในโรงงาน
 • ผู้ช่วยวิศวกร
 • ทำธุรกิจเปิดกิจการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ และเครื่องกลต่าง ๆ
 • สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานรัฐและพนักงานเอกชน
 • เจ้าหน้าควบคุมการผลิต
 • เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เครื่องกลต่างๆ
 • ผู้ประกอบการกิจการโรงงานขนาดใหญ่
เยี่ยมชมแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างไฟฟ้าและเทคนิคพลังงาน

เข้าถึงด้านการผลิตและการส่งจ่ายไฟฟ้าการออกแบบ การควบคุมและรักษาระบบไฟฟ้าในโรงงาน สำนักงาน และอาคารที่อยู่อาศัย การควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้า และระบบควบคุมอัตโนมัติ จนมีทักษะและความสามารถอย่างสมบูรณ์ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน

 

จุดเด่น

วิศวกรไฟฟ้าคือผู้ที่ประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้าอย่างสมเหตุสมผลทางเศรษฐศาสตร์ งานของวิศวกรไฟฟ้าจึงเกี่ยวข้องกับการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ และเชื่อมโยงกับการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมนอกจากนี้งานของวิศวกรไฟฟ้ายังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกแบบ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ รวมทั้งการทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน งานของวิศวกรรมไฟฟ้ายังมีโอกาสเกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมในการดูแลระบบไฟฟ้าและกระบวนการผลิต ซึ่งต้องใช้การวิเคราะห์ทั้งทางด้านวิศวกรรม การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา
 1. พนักงานโรงไฟฟ้า
 2. ธุรกิจส่วนตัว - ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
 3. งานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
 4. วิศวะไฟฟ้า
 5. พนักงานบริษัท
เยี่ยมชมแผนกวิชาช่างไฟฟ้าและเทคนิคพลังงาน
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
แผนกวิชาการบัญชี
จุดเด่น อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา เยี่ยมชมแผนกวิชาการบัญชี
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกช่างยนต์

เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ งานจักรยานยนต์ งานเครื่องยนต์เล็ก งานเครื่องยนต์เบนซิน งานเครื่องยนต์ดีเซล งานส่งกำลัง รถยนต์ งานเครื่องล่างรถยนต์ งานไฟฟ้ารถยนต์ งานเครื่องปรับอากาศรถยนต์ งานสีรถยนต์ งานระบบฉีดเชื้อเพลิง อิเล็กทรอนิกส์ การขับรถยนต์ งานบำรุงรักษารถยนต์

ผู้สำเร็จในสาขาวิชานี้ ประกอบอาชีพรับราชการ (ครู ทหาร ตำรวจ ช่างควบคุม) โรงงานอุตสาหกรรม ประกอบรถยนต์ ประกอบจักรยานยนต์ โรงงานผลิตอะไหล่รถยนต์ โรงงานปิโตรเคมีประกอบอาชีพอิสระ ช่างซ่อมเครื่องยนต์ ช่างซ่อม จักรยานยนต์ ช่างซ่อมแอร์รถยนต์ ช่างซ่อมเครื่องล่าง ช่างเทคนิค ตามศูนย์บริการรถยนต์พนักงานขาย พนักงานขับรถ และ สามารถศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน

จุดเด่น

- เรียนวิชาโรงงานโดยตรง เช่น งานปั้มอุตสาหกรรม วาล์ว และอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมโรงงานในด้านปิโตรเคมี

- ฝึกงานสถานประกอบการชั้นนำของประเทศ เช่น IRPC ,UBE ,Thaioil, ปตท

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

อุตสาหกรรมยานยนต์,อุตสาหกรรมปิโตรเคมี,อุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมัน ,อุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า

เยี่ยมชมแผนกช่างยนต์
แผนกช่างกลโรงงาน
จุดเด่น อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา เยี่ยมชมแผนกช่างกลโรงงาน
แผนกช่างไฟฟ้า
จุดเด่น อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา เยี่ยมชมแผนกช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จุดเด่น อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา เยี่ยมชมแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการบัญชี
จุดเด่น อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา เยี่ยมชมแผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาปิโตรเคมีและเคมีอุตสาหกรรม

เรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพ การออกแบบอุปกรณ์ และการควบคุมกระบวนการทำงานทางเคมี รวมถึงเรียนรู้หลักการของกระบวนการผลิตเคมีในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ควบคู่กับหลักเศรษฐศาสตร์ไปพร้อม ๆ กันด้วย ทั้งด้านวิศวกรรมเคมีพื้นฐาน ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น นาโนเทคโนโลยี เป็นต้น

จุดเด่น

นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ในหลายด้าน เช่น การเรียน การทำงาน การประกอบธุระกิจ เป็นต้น

เป็นวิชาที่สอนให้เรารู้ถึงเรื่องที่เป็นความจริง โดยใช้การทดลองในการนำมาอธิบาย

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

จบเเล้วทำงานกับบริษัทกลุ่มปีโตรเคมีในตำ่เเหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ประจำห้องปฏิบัติการ R&D เเละสามารถเรียนต่อระดับปริญาตรีก็ได้

 

เยี่ยมชมแผนกวิชาปิโตรเคมีและเคมีอุตสาหกรรม

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี
เป็นผู้ที่มีทักษะวิชาชีพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการอย่างแท้จริง