แผนกธุรกิจร้านอาหารและค้าปลีก

แผนกธุรกิจร้านอาหารและค้าปลีก

บุคลากรแผนกธุรกิจร้านอาหารและค้าปลีก

นางสาวภคมน รุ่งโรจน์

ผู้เชี่ยวชาญ มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการศูนย์อาหารและร้าน i-Mart

นางสาวพัชราภรณ์ สุริยา

ผู้จัดการศูนย์อาหารและร้าน i-Mart

นางสาวมลฤดี วรรณโสภา

เสมียน

นางสาวฐานิดา ฤทธิธาดา

เสมียน

นางสาวคณสนันท์ อุทัยชลานนท์

เสมียน