แผนกข้อมูลและสารสนเทศ

แผนกข้อมูลและสารสนเทศ

หน้าที่รับผิดชอบ
       แผนกข้อมูลสารสนเทศ ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับฝ่ายต่าง ๆ ดูแลระบบเครือข่าย แก้ไขปัญหาที่เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โปรแกรมและเครือข่าย เพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ สามารถใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. งานบริการสารสนเทศ
- บริหารจัดการอุปกรณ์ ให้คำแนะนำ สำหรับการยืมอุปกรณ์สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอเหมาะสมและปลอดภัย
- บำรุงรักษาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้บริการระบบสารสนเทศ
- ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ ข้อแนะนำแก่หน่วยงานต่างๆ ในกาการใช้งานระบบสารสนเทศ
- ลงโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในด้านต่างๆ

2. งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
- วางแผนปฏิบัติงาน แผนดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- วางมาตรฐานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและข้อมูลด้านการบริหารจัดการศึกษาเพื่อประโยชน์ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
- ออกแบบระบบ เพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนา บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลาง ของระบบสารสนเทศ
- ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรของวิทยาลัย
- ให้คำปรึกษา แนะนำแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. งานบำรุงรักษา
- บำรุงรักษาระบบ Network
- บำรุงรักษาระบบ Server
- บำรุงรักษาระบบ Backup
- บำรุงรักษาระบบ Security
- บำรุงรักษาระบบ Computer
- บำรุงรักษา website (Internet, Intranet)
- บำรุงรักษา  IT-Support (Bot Service)
- บำรุงรักษาระบบภายในห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center)

4. งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- ระบบคอมพิวเตอร์
- ระบบเครือข่าย สัญญาณอินเตอร์เน็ต
- ระบบPrint On Demand
- ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

5. งานเว็บไซต์
- ดูแลเว็บไซต์ เช่น www.irpct.ac.th
- ดูแลด้าน การใช้งานระบบ Web Application

6. ค่าใช้จ่าย
- ดูแลด้าน ค่าใช้จ่ายระบบสารสนเทศ 
เช่น Hosting, Domain, MA, license software, Internet

บุคลากรแผนกข้อมูลและสารสนเทศ

นายธนาศักดิ์ สิ้นเคราะห์

หัวหน้าแผนก

นายอภิชาติ เคนบุปผา

เจ้าหน้าที่

นายสันติ คำสุข

เจ้าหน้าที่

นายณัฐพล วิเสโส

เจ้าหน้าที่