แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

                เรียนรู้เเละฝึกวิธีการปฎิบัติ  ตรวจสอบหาข้อบกพร่อง ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ เช่นระบบเสียง ระบบภาพ คอมพิวเตอร์ เเละอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สามารถติดตั้ง ทดสอบ  วิเคราะห์อุปกรณ์ เเละวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นอย่างดี 


คุณสมบัติของผู้สมัคร

    • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) 

                      - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 

                         รับผู้จบมัธยมปีที่ 3 

     

     

บุคลากรแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

นายอธิพงษ์ อ่อนโสภาพร

หัวหน้าแผนก

นาย อัครวินท์ กิติอาษา

อาจารย์

นายวัชระ สาครวิศว

อาจารย์

นายพิชิตพล แก้วเมืองคำ

อาจารย์

นางสาวสายรุ้ง ประเสริฐนู

อาจารย์