แผนกประกันคุณภาพการศึกษาและงานวิจัย นวัตกรรม

แผนกประกันคุณภาพการศึกษาและงานวิจัย นวัตกรรม

รายละเอียด แผนกประกันคุณภาพการศึกษาและงานวิจัยนวัตกรรม

  • งานการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  • งานวิจัยและนวัตกรรม
  • งานติดตามผู้สำเร็จการศึกษา และความพึงพอใจของสถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าทำงาน
  • งานจัดทำและเก็บแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการ/งานและกิจกรรม 
  • งานตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

              (CAC : Collective Action Coalition Against Corruption)

บุคลากรแผนกประกันคุณภาพการศึกษาและงานวิจัย นวัตกรรม

นางสาวกุลิสรา ใคร่ครวญ

หัวหน้าแผนก

นางสาวจิตรดา อินจรัญ

เจ้าหน้าที่