แผนกแนะแนวและห้องสมุด

แผนกแนะแนวและห้องสมุด

บุคลากรแผนกแนะแนวและห้องสมุด

นางสาวอุทุมพร สุภัคกุล

หัวหน้าแผนก

นางสาววาสนา อุปแก้ว

เจ้าหน้าที่

นายรัฐภัทร์ ประกอบสุข

เจ้าหน้าที่