แผนกธุรกิจอบรมและการตลาด

แผนกธุรกิจอบรมและการตลาด

บุคลากรแผนกธุรกิจอบรมและการตลาด

นางสุรางคนา ฟ้าประทานชัย

หัวหน้าแผนก

ว่าที่ร้อยตรีหญิงโชติรส ไพบูลย์สุข

เจ้าหน้าที่