แผนกกลยุทธ์องค์กร

แผนกกลยุทธ์องค์กร

บุคลากรแผนกกลยุทธ์องค์กร

นายธนาพันธ์ ฟ้าประทานชัย

หัวหน้าแผนก