แผนกการเงิน

บุคลากรแผนกการเงิน

นางสาวสุวภัทร นนทะโคตร

หนัวหน้าแผนก

นางสาวถิรดา รัตนะ

เจ้าหน้าที่

นางสาวอมรรัตน์ แซ่จั้ง

เสมียน