เกี่ยวกับวิทยาลัย

ความเป็นมาเกี่ยวกับ

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี เป็นสถาบันอาชีวศึกษาที่จัดตั้งขึ้นโดยบริษัทไออาร์พีชี จำกัด (มหาชน) สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิด ทำการสอนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 ดำเนินการสอนภายในรูปแบบความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับโรงงาน คือ ผู้เรียนได้รับความรู้ตาม หลักสูตรของสถาบันการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความสามารถ มีอุปกรณ์ และสื่อการสอนที่ทันสมัยมีการใช้ ทรัพยากรร่วมกับโรงงานผู้เรียนได้รับการฝึกงานในโรงงานอุดสาหกรรมกับเครือ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และกลุ่มปตท. โดยมีวิศวกรที่ชำนาญการเป็นครู ฝึกจึงทำให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนโลยีไออาร์พีซีเป็นผู้ที่มี ทักษะวิชาชีพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการอย่างแท้จริง

ในปัจจุบันวิทยาลัยฯ เปิดสอบหลักสูตรภาษาอังกฤษ (EP) โดยมีนักศึกษาต่างชาติ จากประทศเมียนมาร์ กัมพูชา สปป.ลาว และเวียดนามเข้ามาศึกษาต่อ เป็นการตอก ย้ำความเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาชั้นนำของประเทศ ที่มีนักศึกษาจากต่างประเทศเข้า มาศึกษาต่อเป็นการยกระดับการศึกษาสู่สากล

ปรัชญาวิสัยทัศน์

ปรัชญา

วิสัยทัศกว้างไกล วิชาการดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยเทคโนโลยีนานาชาติชั้นนำในอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2570

อัตลักษณ์นักศึกษา

มารยาทงาม ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

รางวัลแห่งความสำเร็จ

วัฒนธรรมองค์กร

“สร้างค่านิยมที่ยั่งยืน” คือ เป้าหมายและความมุ่งมั่นที่รวมพวกเราทุกคนที่เฮงเค็ลเข้าด้วยกัน

เราต้องการสร้างค่านิยมที่ยั่งยืน – สำหรับลูกค้าและผู้บริโภคของเรา พนักงานของเรา ผู้ถือ หุ้นของเรา รวมถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรา และชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ พนักงานของเฮง เค็ลซึ่งเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่น ความภาคภูมิใจ และความกระตือรือร้น จะร่วมกันทำให้เป้า หมายนี้เป็นจริง

เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยมของเรา หลอมรวมพนักงานที่มีความหลากหลาย และมอบโครงสร้างวัฒนธรรมองค์กรและแนวทางการทำงานที่ชัดเจน กฎเกณฑ์พฤติกรรม ที่ผูกพันพนักงานทั่วโลกถูกกำหนดขึ้นเป็นชุดระเบียบปฏิบัติ ชุดระเบียบปฏิบัติเหล่านี้ ชี้ แนะแนวทางพฤติกรรม และการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกธุรกิจและทุกวัฒนธรรมที่เรา ดำเนินธุรกิจอยู่