ธุรกิจศูนย์การเรียนรู้

ธุรกิจศูนย์การเรียนรู้

บุคลากรธุรกิจศูนย์การเรียนรู้

นางสาวภัคจิรา หวังเศษกลาง

ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ

นางสาวปนัดดา อินทชิต

เจ้าหน้าที่ศูนย์

นายสุรชาติ พวงมาลัย

เจ้าหน้าที่ศูนย์

ศักดิ์ชัย วงศ์ไพศาล

ช่างเทคนิค