ธุรกิจศูนย์รับซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

ธุรกิจศูนย์รับซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

บุคลากรธุรกิจศูนย์รับซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

นายสิทธิพร เกาหวาย

ผู้จัดการศูนย์รับซ่อมแซม

นายอภิวิชญ์ เขตจตุรัส

ช่างเทคนิค

นายชุติพนธ์ สกุลรักษา

ช่างเทคนิค

นายยศพล เกาหวาย

ช่างเทคนิค

นายธราเทพ กล่อมแจ้ง

ช่างเทคนิค