แผนกวิชาการบัญชี

แผนกวิชาการบัญชี

เรียนรู้เเละปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีเบื้องต้น การบัญชีตั๋วเงิน การบัญชีบริษัท สามารถปฏิบัติงานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไป สามารถใช้งานโปรแกรมที่ทันสมัยได้ ทำบญชีขั้นต้น บัญชีชั้นกลางบัญชีชั้นสูง บัญชีการเงินเเละบัญชีต้นทุน การทำงบดุล การจัดทำต้นทุนเงินได้เเละบัญชีต้นทุน การปิดบัญชีรายรับ - รายจ่าย


คุณสมบัติของผู้สมัคร

    • สาขาวิชาการบัญชี (ปวช.)

                   - สาขางานการบัญชี

                     รับผู้จบ มัธยมปีที่ 3 

     

บุคลากรแผนกวิชาการบัญชี

นางสาวปฤมล อินทวงศ์

หัวหน้าแผนก

นางสาววดี มณีอรุณ

อาจารย์

นางสาวทิพวรรณ สืบแสง

อาจารย์

ว่าที่ร.ต.หญิงอรนิภา ศรีวงศ์

อาจารย์

นางสาวภิญญาพัชญ์ ไล่เสีย

อาจารย์