แผนกธุรกิจเครื่องปรับอากาศและงานบริการ

แผนกธุรกิจเครื่องปรับอากาศและงานบริการ

บุคลากรแผนกธุรกิจเครื่องปรับอากาศและงานบริการ

นางสาวมนัญชยา จันทรังษี

หัวหน้าแผนก

นางสาวเยาวลักษณ์ มณีเลิศ

เสมียน