ข่าวสารและกิจกรรม

อบรมยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ "อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ ระดับ 1"

20 กรกฎาคม 2565