แผนกบริหารศูนย์อบรมสัมมนา

แผนกบริหารศูนย์อบรมสัมมนา

บุคลากรแผนกบริหารศูนย์อบรมสัมมนา

นายยุทธพงษ์ ทิพย์เครือ

หัวหน้าแผนก