แผนกวิชาพื้นฐาน

แผนกวิชาพื้นฐาน

บุคลากรแผนกวิชาพื้นฐาน

นางจิตติมา แก้วทันคำ

หัวหน้าแผนก

นางเยาวรัตน์ นพศิริ

อาจารย์

นางสาวเปรมฤดี อุปลับ

อาจารย์

นางสาวกุลธารินท์ เกิดมณี

อาจารย์

นางสาวสุจิตรา ทาขุลี

อาจารย์

นางนัดดา พาสนาโสภณ

อาจารย์