ธุรกิจศูนย์รับซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

ธุรกิจศูนย์รับซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

บุคลากรธุรกิจศูนย์รับซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

นายสมยศ เปล่าจันทร์

ช่างเทคนิค

นายวงศกร ก้องเสนาะ

ช่างเทคนิค