ธุรกิจศูนย์อาหารและร้าน i-Mart

ธุรกิจศูนย์อาหารและร้าน i-Mart

บุคลากรธุรกิจศูนย์อาหารและร้าน i-Mart

นางสาวภคมน รุ่งโรจน์

ผู้เชี่ยวชาญ มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการศูนย์อาหารและร้าน i-Mart

นางสาวพัชราภรณ์ สุริยา

เจ้าหน้าที่ มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการศูนย์อาหารและร้าน i-Mart

นางสาวเยาวลักษณ์ มณีเลิศ

เสมียน

นางสาวทิพวัลย์ สงกล่ำ

เสมียน