ติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี


309 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง


  • 038 022835-7

  • info@irpct.ac.th


ติดต่อเรา

เบอร์โทรติดต่อหน่วยงานต่างๆ

ฝ่ายงานวิชาการ

เบอร์ติดต่อ : 038 022 335 -7
อีเมล : info@irpct.com

บริหารทั่วไป

เบอร์ติดต่อ : 113
อีเมล : -

พื้นฐาน

เบอร์ติดต่อ : 115
อีเมล : -

คอมพิวเตอร์

เบอร์ติดต่อ : 413
อีเมล : -

บัญชีการขาย

เบอร์ติดต่อ : 115
อีเมล : -

สารสนเทศ

เบอร์ติดต่อ : 155
อีเมล : -

สถานีวิทยุ

เบอร์ติดต่อ : 125
อีเมล : -

ภาษาต่างประเทศ

เบอร์ติดต่อ : 611
อีเมล : -

ทะเบียนหลักสูตร

เบอร์ติดต่อ : 316,320, 315
อีเมล : -

บัญชีการเงิน

เบอร์ติดต่อ : 318
อีเมล : -

จัดซื้อ

เบอร์ติดต่อ : 314
อีเมล : -

บุคคล

เบอร์ติดต่อ : 302, 320
อีเมล : -

ห้องสมุด

เบอร์ติดต่อ : 333
อีเมล : -

สื่อสารองค์กร

เบอร์ติดต่อ : 312
อีเมล : -

ศูนย์อบรม

เบอร์ติดต่อ : 334
อีเมล : -

แผนเเละกลยุทธ์

เบอร์ติดต่อ : 313
อีเมล : -

ศูนย์ข้อมูล

เบอร์ติดต่อ : 335
อีเมล : -

ศูนย์บริการ

เบอร์ติดต่อ : 158
อีเมล : -

การตลาด

เบอร์ติดต่อ : 311
อีเมล : -

ห้องปทุมภัสสร

เบอร์ติดต่อ : 145
อีเมล : -

ห้องปรีด์เปรม

เบอร์ติดต่อ : 164
อีเมล : -

ห้องปทุมวรรณ

เบอร์ติดต่อ : 162
อีเมล : -

ห้องประชาสัมพันธ์

เบอร์ติดต่อ : 303
อีเมล : -

กรรมการผู้จัดการ

เบอร์ติดต่อ : 322
อีเมล : -

เลขานุการ

เบอร์ติดต่อ : 325
อีเมล : -

ผู้อำนวยการ

เบอร์ติดต่อ : 323
อีเมล : -

ผู้จัดการสายแผนกลยุทธ์ฯ

เบอร์ติดต่อ : 313
อีเมล : -

ฝ่ายความร่วมมือ

เบอร์ติดต่อ : 126
อีเมล : -

ประกันคุณภาพ

เบอร์ติดต่อ : 142
อีเมล : -

ช่างกล

เบอร์ติดต่อ : 173
อีเมล : -

อิเล็กทรอนิกส์/เมคคา

เบอร์ติดต่อ : 165
อีเมล : -

กิจกรรม

เบอร์ติดต่อ : 157
อีเมล : -

ไฟฟ้า

เบอร์ติดต่อ : 155
อีเมล : -

เคมี

เบอร์ติดต่อ : 172
อีเมล : -

ช่างยนต์

เบอร์ติดต่อ : 511
อีเมล : -

กิจกรรม / เเนะเเนว

เบอร์ติดต่อ : 157
อีเมล : -

รองผู้อำนวยการ

เบอร์ติดต่อ : 174
อีเมล : -

วิทยาลัยไออาร์พีซี

เบอร์ติดต่อ : 038-022-835
อีเมล : -

โรงงานไออาร์พีซี

เบอร์ติดต่อ : 038-611333
อีเมล : -

ECC

เบอร์ติดต่อ : 038-02560
อีเมล : -

ดับเพลิง

เบอร์ติดต่อ : กด 8 ต่อ 180
อีเมล : -

ติดต่อโรงงานภายใน

เบอร์ติดต่อ : กด 8 ต่อ 411,041,114,112
อีเมล : -

พัฒนาวินัย

เบอร์ติดต่อ : 111
อีเมล : -

สหการร้านค้า

เบอร์ติดต่อ : 126
อีเมล : -

พยาบาล

เบอร์ติดต่อ : 126
อีเมล : -