แผนกกิจกรรมและพัฒนากิจการนักศึกษา

แผนกกิจกรรมและพัฒนากิจการนักศึกษา

บุคลากรแผนกกิจกรรมและพัฒนากิจการนักศึกษา

นายวิรัตน์ สนศิริ

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายพัฒนาและกิจการนักศึกษา

นางทองยุ่น จัดแจง

หัวหน้าแผนก

นายประมุข ม่วงจีบ

เจ้าหน้าที่

นางสาววาสนา อุปแก้ว

เจ้าหน้าที่

นายเกียรติศักดิ์ บุญกล่อม

ผู้จัดการ มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและกิจการนักศึกษา และหัวหน้าศูนย์พัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ

นายยุทธนา กลิ่นหอม

ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าแผนก