แผนกกิจกรรมและพัฒนากิจการนักศึกษา

แผนกกิจกรรมและพัฒนากิจการนักศึกษา

บุคลากรแผนกกิจกรรมและพัฒนากิจการนักศึกษา

นายวิรัตน์ สนศิริ

หัวหน้าแผนก

นางทองยุ่น จัดแจง

เจ้าหน้าที่

นางพิมพ์แก้ว ปราศราคี

เจ้าหน้าที่

นายประมุข ม่วงจีบ

เจ้าหน้าที่

นางสาวพัทยา ภาเรือง

เจ้าหน้าที่

นางสาววาสนา อุปแก้ว

เจ้าหน้าที่

นายเกียรติศักดิ์ บุญกล่อม

ผู้จัดการ มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและกิจการนักศึกษา และหัวหน้าศูนย์พัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ

นายยุทธนา กลิ่นหอม

ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าแผนก