แผนกประกันคุณภาพการศึกษา

แผนกประกันคุณภาพการศึกษา

บุคลากรแผนกประกันคุณภาพการศึกษา

นางพนิดา ดอนเมฆ

หัวหน้าแผนก

นางสาวกุลิสรา ใคร่ครวญ

เจ้าหน้าที่

นางสาวรัตนา เฉลยรักษ์

เจ้าหน้าที่