เกี่ยวกับวิทยาลัย

ความเป็นมาเกี่ยวกับ

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี เป็นสถาบันอาชีวศึกษาที่จัดตั้งขึ้นโดยบริษัทไออาร์พีชี จำกัด (มหาชน) สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิด ทำการสอนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 ดำเนินการสอนภายในรูปแบบความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับโรงงาน คือ ผู้เรียนได้รับความรู้ตาม หลักสูตรของสถาบันการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความสามารถ มีอุปกรณ์ และสื่อการสอนที่ทันสมัยมีการใช้ ทรัพยากรร่วมกับโรงงานผู้เรียนได้รับการฝึกงานในโรงงานอุดสาหกรรมกับเครือ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และกลุ่มปตท. โดยมีวิศวกรที่ชำนาญการเป็นครู ฝึกจึงทำให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนโลยีไออาร์พีซีเป็นผู้ที่มี ทักษะวิชาชีพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการอย่างแท้จริง

ในปัจจุบันวิทยาลัยฯ เปิดสอบหลักสูตรภาษาอังกฤษ (EP) โดยมีนักศึกษาต่างชาติ จากประทศเมียนมาร์ กัมพูชา สปป.ลาว และเวียดนามเข้ามาศึกษาต่อ เป็นการตอก ย้ำความเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาชั้นนำของประเทศ ที่มีนักศึกษาจากต่างประเทศเข้า มาศึกษาต่อเป็นการยกระดับการศึกษาสู่สากล

ปรัชญาวิสัยทัศน์

ปรัชญา

วิสัยทัศกว้างไกล วิชาการดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์

เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาชั้นนำ 1 ใน 5 ของประเทศภายในปี 2563

อัตลักษณ์นักศึกษา

มารยาทงาม ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

รางวัลแห่งความสำเร็จ

วัฒนธรรมองค์กร

“สร้างค่านิยมที่ยั่งยืน” คือ เป้าหมายและความมุ่งมั่นที่รวมพวกเราทุกคนที่เฮงเค็ลเข้าด้วยกัน

เราต้องการสร้างค่านิยมที่ยั่งยืน – สำหรับลูกค้าและผู้บริโภคของเรา พนักงานของเรา ผู้ถือ หุ้นของเรา รวมถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรา และชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ พนักงานของเฮง เค็ลซึ่งเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่น ความภาคภูมิใจ และความกระตือรือร้น จะร่วมกันทำให้เป้า หมายนี้เป็นจริง

เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยมของเรา หลอมรวมพนักงานที่มีความหลากหลาย และมอบโครงสร้างวัฒนธรรมองค์กรและแนวทางการทำงานที่ชัดเจน กฎเกณฑ์พฤติกรรม ที่ผูกพันพนักงานทั่วโลกถูกกำหนดขึ้นเป็นชุดระเบียบปฏิบัติ ชุดระเบียบปฏิบัติเหล่านี้ ชี้ แนะแนวทางพฤติกรรม และการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกธุรกิจและทุกวัฒนธรรมที่เรา ดำเนินธุรกิจอยู่