แผนกแนะแนวและงานให้คำปรึกษา

แผนกแนะแนวและงานให้คำปรึกษา

บุคลากรแผนกแนะแนวและงานให้คำปรึกษา

นางสาวอุทุมพร สุภัคกุล

หัวหน้าแผนก

นางสาวณัฐฐินันท์ นวลปิด

เจ้าหน้าที่

นางสาวณัฐฐินันท์ แพทย์รักษ์

เจ้าหน้าที่