แผนกเคมีอุตสาหกรรม

แผนกเคมีอุตสาหกรรม

วิเคราะห์เชิงคุณภาพเเละเชิงปริมาณของวัตถุดิบเเละผลิตภัณฑ์ด้านอุตสาหกรรม   ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี พอลิเมอร์ อาหารเเละสิ่งเเวดล้อม  ปฎิบัติในงานวิจัย เเละพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีเเละสิ่งเเวดล้อม

คุณสมบัติของผู้สมัคร

     

    1. รับผู้จบการศึกษาในระดับ ม.6 (สายวิทย์ - คณิต) อายุไม่เกิน 23 ปี 

    2. คะเเนนเฉลี่ยสะสมตั้งเเต่ 2.75 ขึ้นไป

    3. เพศชายหรือหญิง  สุขภาพเเข็งเเรง ตาไม่บอดสี เพศชาย รด. ปี 3 หรือพ้นภาระทางทหาร 

บุคลากรแผนกเคมีอุตสาหกรรม

นางรัตนา ลานทอง

หัวหน้าแผนก

นางนนทวัน ยศสมบัติ

ครู

นางสาวสุวภาพ อาริยะกุล

ครู

นางสาวนงนุช พรมรงค์

ครู

นางสาวกาญจนาภรณ์ กระจ่างแจ้ง

ครู