โครงสร้างการบริหารวิทยาลัย

ปรัชญาในการทำงาน : รวดเร็ว ถูกต้อง และมีคุณภาพ ปรัชญาในการดำเนินชีวิตและทำงานให้ประสบความสำเร็จ : ความรัก ความหวัง พลังศรัทธา จะนำพาไปสู่ความสำเร็จ

ดร.ปรีดา บุญศิลป์

(ผู้จัดการใหญ่)

ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

ดร.ปรีดา บุญศิลป์

ผู้จัดการใหญ่

(ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา)

ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์

ที่ปรึกษา

นายมนตรี ฟ้าประทานชัย

ที่ปรึกษา

นายอานนท์ โลกานุวัตร

รองกรรมการผู้จัดการ

นายเฉลิมพันธ์ ยศสมบัติ

ผู้อำนวยการ

นายรุ่งนิรัญ เที่ยงธรรม

ผู้จัดการสายศูนย์ธุรกิจ

นายเกียรติศักดิ์ บุญกล่อม

ผู้จัดการสายสนับสนุนการศึกษา

ม.ล.โชติสุภา สายสนั่น

รองผู้จัดการปฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวปรัศมน ภาภัทรมนตรี

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

นางสาวศุภพร พัวพันประสงค์

รองผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นางสาววรรทนี หอมชู

รองผู้จัดการฝ่าย ศูนย์บริการเทคโนโลยีไออาร์พีซี