แผนกงานวิจัย

รายละเอียด แผนกประกันคุณภาพการศึกษาและงานวิจัยนวัตกรรม

  • งานการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  • งานวิจัยและนวัตกรรม
  • งานติดตามผู้สำเร็จการศึกษา และความพึงพอใจของสถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าทำงาน
  • งานจัดทำและเก็บแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการ/งานและกิจกรรม 
  • งานตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

              (CAC : Collective Action Coalition Against Corruption)

บุคลากรแผนกงานวิจัย

.

หัวหน้าแผนก

นางสาวกุลิสรา ใคร่ครวญ

เจ้าหน้าที่

นางสาวรัตนา เฉลยรักษ์

เจ้าหน้าที่