แผนกงานวิจัย

บุคลากรแผนกงานวิจัย

นางพนิดา ดอนเมฆ

หัวหน้าแผนก

นางประวีณา สุภาสืบ

หัวหน้างาน

นางสาวรัตนา เฉลยรักษ์

เจ้าหน้าที่

นางสาวกุลิสรา ใคร่ครวญ

เจ้าหน้าที่