แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

                     เรียนรู้เเละฝีกปฎิบัติงานการใช้เครื่องมือจักรกล CNC เพื่อผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องกลต่างๆ เช่น งานกลึง งานใส งานกัด งานเจียรนัย งานเชื่อมโลหะ เป็นต้น การอ่านเเบบ เขียนเเบบเครื่องกล ประมาณราคาเเละการใช้เครื่องมือวัดความละเอียด 


คุณสมบัติของผู้สมัคร

    • สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (ปวช)

                      - สาขางานเครื่องมือกล 

                            รับผู้จบมัธยมปีที่ 3 

    • สาขาวิชาเทคนิคการผลิต (ปวส)

                     - สาขางานเครื่องมือกล รับผู้จบ ปวช.

บุคลากรแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายพงศ์เวช จิตตาศิรินุวัตร

หัวหน้าแผนก

อรุณ ศรีสกุล

อาจารย์

นายระพิน แสงสุด

อาจารย์

นายพิมุข กล้าหาญ

อาจารย์

นายนิรุต สถาพร

อาจารย์

นายนภกานค์ ยิ่งสังข์

อาจารย์

นางสาวปิยะพร สุขประเสริฐ

อาจารย์

นายรักษ์ไทน์ พันกาฬสินธุ์

อาจารย์

นางสาวสุนิสา หอมหวล

อาจารย์

นางสาวจริยา สาระเพ็ชร์

อาจารย์

Mr.Justine Valencia

อาจารย์

Mr.Thomas Jocsan Laurencio

อาจารย์

นายนรุตม์ คล้ายสุบรรณ์

อาจารย์