แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

                     เรียนรู้เเละฝีกปฎิบัติงานการใช้เครื่องมือจักรกล CNC เพื่อผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องกลต่างๆ เช่น งานกลึง งานใส งานกัด งานเจียรนัย งานเชื่อมโลหะ เป็นต้น การอ่านเเบบ เขียนเเบบเครื่องกล ประมาณราคาเเละการใช้เครื่องมือวัดความละเอียด 


คุณสมบัติของผู้สมัคร

    • สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (ปวช)

                      - สาขางานเครื่องมือกล 

                            รับผู้จบมัธยมปีที่ 3 

    • สาขาวิชาเทคนิคการผลิต (ปวส)

                     - สาขางานเครื่องมือกล รับผู้จบ ปวช.

บุคลากรแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายพงศ์เวช จิตตาศิรินุวัตร

หัวหน้าแผนก

นายระพิน แสงสุด

ครู

นายพิมุข กล้าหาญ

ครู

นายนิรุต สถาพร

ครู

นายนภกานค์ ยิ่งสังข์

ครู

นางสาวปิยะพร สุขประเสริฐ

ครู

นายรักษ์ไทน์ พันกาฬสินธุ์

ครู

นางสาวสุนิสา หอมหวล

ครู

นางสาวจริยา สาระเพ็ชร์

ครู

Mr.Justine Valencia

ครู

Mr.Thomas Jocsan Laurencio

ครู

นายนรุตม์ คล้ายสุบรรณ์

ครู

อรุณ ศรีสกุล

ผู้เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์