แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

    เรียนรู้เเละฝึกวิธีการปฎิบัติ  ตรวจสอบหาข้อบกพร่อง ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ เช่นระบบเสียง ระบบภาพ คอมพิวเตอร์ เเละอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สามารถติดตั้ง ทดสอบ  วิเคราะห์อุปกรณ์ เเละวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นอย่างดี 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

     

    สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ปวส.) 

    • สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
    • รับผู้จบ ปวช.

บุคลากรแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายพิมล บังเกิดสุข

หัวหน้าแผนก

นายอธิพงษ์ อ่อนโสภาพร

ครู

นายอัครวินท์ กิติอาษา

ครู

นางสาวพรพรม นิสัยมั่น

ครู

นายวัชระ สาครวิศวะ

อาจารย์

นางสาวสายรุ้ง ประเสริฐนู

อาจารย์