แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เรียนรู้เเละฝึกปฏิบัติงาน การนำเทคโนโลยีประยุกต์ใช้ งานอาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าใจระบบการทำงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจจัดการเเละเเก้ไขปัญหา ระบบคอมพิวเตอร์ เขียนโปรแกรมขนาดเล็ก ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ ใช้ระบบเครือข่ายในการปฎิบัติงานเเละการสร้างเพจรวมถึงการเขียนคำสั่งควบคมรคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา C เเละ JAVA ได้ 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

   

  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช.) 

  • - สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • - รับผู้จบมัธยมปีที่ 3 

  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวส.) 

  • - สาขางานการพัฒนาโปรแกรม     
  • - รับผู้จบ ปวช. หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6

บุคลากรแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวสุมาลี ยืนยงนาวิน

หัวหน้าแผนก

นางสาววิไลวรรณ นวลละออง

ครู

นายบรรพต นิลพาณิชย์

ครู

นางสาวฐิติรัตน์ ชาติไทยเจริญ

ครู

นางสาวสุธาทิพย์ พลตรี

ครู

นายเจนจบ มาเพ็ชร์

อาจารย์

นางสาวกฤษฎา ทองกำเหนิด

อาจารย์