แผนกวิชาการบัญชี

แผนกวิชาการบัญชี

เรียนรู้เเละปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีเบื้องต้น การบัญชีตั๋วเงิน การบัญชีบริษัท สามารถปฏิบัติงานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไป สามารถใช้งานโปรแกรมที่ทันสมัยได้ ทำบญชีขั้นต้น บัญชีชั้นกลางบัญชีชั้นสูง บัญชีการเงินเเละบัญชีต้นทุน การทำงบดุล การจัดทำต้นทุนเงินได้เเละบัญชีต้นทุน การปิดบัญชีรายรับ - รายจ่าย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

     

    สาขาวิชาการบัญชี (ปวส.)

    • สาขางานการบัญชี
    • รับผู้จบ ปวช. หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 

บุคลากรแผนกวิชาการบัญชี

นางสาวปฤมล อินทวงศ์

หัวหน้าแผนก

นางสาวภิญญาพัชญ์ ไล่เสีย

ครู

นางสาววดี มณีอรุณ

ครู

นางสาวทิพวรรณ สืบแสง

ครู

ว่าที่ร.ต.หญิงอรนิภา ศรีวงศ์

ครู

นางสาวนิโลบล นนทะโคตร

ครู